Logo
do you have any questions? Call or write

Projekty unijne:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowego typu uszlachetnionych opakowań i etykiet w Drukarni Multipol”

Projekt realizowany w ramach:
działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
osi priorytetowej 2 Gospodarka regionalnej szansy
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 3 450 150,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem: 2 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 800 000,00 PLN

Okres realizacji: 07.01.2014 r. – 31.12.2014 r.